• Κοντινότερη πόλη μου

ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις για τον κατάλογο και τις αγγελίες του καταλόγου Kool

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διαχειρίζονται τη χρήση της ιστοσελίδας μας, KoolList.com.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση του KoolList.com. Με τη χρήση του KoolList.com, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι ανήλικοι ή τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το KoolList.com.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που έχετε στην κατοχή σας, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, ο κατάλογος και οι αδειοδοτημένοι κατάλογοι του Kool και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Για τα Καταχωρημένα Θέματα και τις Καταχωρίσεις Καταλόγου που δημιουργούνται από τους Χρήστες, το KoolList.com δεν εγγυάται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται από οποιαδήποτε οντότητα ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των αναρτήσεων.

περιορισμοί

Είστε συγκεκριμένα περιορισμένοι από όλα τα παρακάτω:

  • δημοσιεύοντας οποιοδήποτε υλικό του KoolList.com σε οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσων επικοινωνίας.
  • την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική διάθεση οποιουδήποτε υλικού KoolList.com.
  • χρησιμοποιώντας τον παρόντα Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να είναι επιζήμιο για αυτόν τον Ιστότοπο.
  • χρησιμοποιώντας τον παρόντα Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο.
  • η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
  • τη συλλογή δεδομένων, την εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο,
  • εν γνώσει δημοσίευση ή δημοσίευση οτιδήποτε είναι παράνομο εντός της χώρας στην οποία κατοικείτε. Επιπλέον, δεν θα υπάρξει αποστολή: εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών οποιουδήποτε είδους (παράνομης και συνταγογραφούμενης), λογισμικού ή υπηρεσιών μαύρου καπέλου ή warez ή πορνογραφίας οποιουδήποτε είδους. Εάν ένας χρήστης παραβιάσει συγκεκριμένους περιορισμούς για αυτό το θέμα, το KoolList.com θα καταργήσει αμέσως την καταχώριση ή την ανάρτηση, θα καταγράψει το cookie και τη διεύθυνση IP του χρήστη και θα ειδοποιήσει την εφαρμογή του νόμου.

Ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας δεν έχουν πρόσβαση από εσάς και τον κατάλογο λίστας Kool και οι Αγγελίες ενδέχεται να περιορίζουν περαιτέρω την πρόσβαση σε εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπιστευτικοί και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

Το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το "Περιεχόμενο σας" θα σημαίνει οποιοδήποτε ήχο, βίντεο, κείμενο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον Ιστότοπο. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, παρέχετε στην Kool List Directory και Classifieds μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, υποδεέστερη άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε μέσο.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλει δικαιώματα τρίτων. Το Kool List Directory και Classifieds διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας από αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Καμία εγγύηση

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχεται «ως έχει» με όλες τις βλάβες και ο κατάλογος και οι αγγελίες του καταλόγου Kool δεν εκφράζουν παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους σχετίζονται με αυτή την ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση ο Kool List Directory and Classifieds, ούτε κανένας από τους υπαλλήλους, διευθυντές και υπάλληλοί του, δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Ο κατάλογος και οι αγγελίες του καταλόγου Kool, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε στον κατάλογο Kool List Directory και Classifieds από και έναντι οποιωνδήποτε ή / και όλων των υποχρεώσεων, των εξόδων, των αιτημάτων, των αιτιών της ενέργειας, των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Αυτοτέλεια

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι εν λόγω διατάξεις διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Μεταβολή Όρων

Ο Κατάλογος καταλόγου Kool και οι αγγελίες επιτρέπεται να αναθεωρήσουν τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση τους και με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αναμένεται να επανεξετάσει τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.

Εκχώρηση

Ο Κατάλογος καταλόγου Kool και οι αγγελίες επιτρέπεται να αναθέτουν, να μεταβιβάζουν και να αναθέτουν υπεργολαβικά τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αναθέσετε, να μεταφέρετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Όλη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του Καταλόγου Καταλόγου Kool και των Αγγελιών και εσείς σε σχέση με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και αντικαθιστάτε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμφωνίες.

Διοικητικό δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της αντίστοιχης χώρας σας και θα υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στη χώρα που διαμένετε για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.